• 17 grudnia 2021
  • Bez kategorii
  • Możliwość komentowania Organizacja pracy szkoły od 20-12-2021r do 09-01-2022r została wyłączona

Organizacja pracy szkoły od 20-12-2021r do 09-01-2022r

Szanowni Państwo
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13-12-2021r. od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zostaną ograniczone zajęcia stacjonarne dla klas I-VIII, w zamian wprowadza się nauczanie zdalne.
W tym czasie oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą pracowały bez zmian.
Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021 r. Po 9 stycznia 2022 r. nastąpi powrót do stacjonarnego nauczania.

Zasady pracy szkoły w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19 w okresie od 20.12.2021 do 09-01-2022r.

(poniższa informacja jest przypomnieniem zbioru zasad i uregulowań, ujętych w regulaminach i procedurach obowiązujących w trakcie zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie)

1. Uczniowie oddziałów przedszkolnych uczestniczą w zajęciach stacjonarnych, według ustalonego tygodniowego rozkładu zajęć.
2. W oddziałach przedszkolnych zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się wg planu zajęć.
3. Uczniowie klas I-VIII realizują zajęcia w sposób zdalny z wykorzystaniem platformy Office 365 i Teams.
4. Podczas nauki zdalnej uczniowie realizują obowiązek szkolny poprzez uczestnictwo w zajęciach online.
5. Lekcje online w klasach odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
6. Obecność ucznia na zajęciach jest obowiązkowa i odnotowywana na podstawie logowania się ucznia na lekcjach oraz aktywności na nich.
7. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach odbywają się w sposób zdalny według obowiązującego rozkładu.

8. Uczniom klas I-III, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki – na wniosek rodzica – organizuje się opiekę świetlicową. Dzieciom objętym tą opieką umożliwia się realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.
9. Zgodnie z Planem Pracy szkoły dzień 07-01-2022r. (piątek) jest dniem dodatkowo wolnym od zajęć lekcyjnych.
10. Proszę wszystkich rodziców o zorganizowanie dzieciom właściwych warunków do nauki.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-20-grudnia-do-9-stycznia-zajecia-w-szkolach-w-systemie-zdalnym.

Uwaga: W przypadku problemów technicznych i sprzętowych należy je zgłaszać pod numerem telefonu: 81 822 73 20


Comments are closed.