• 16 kwietnia 2020
  • Możliwość komentowania V Tydzień 15-04 do 17-04 została wyłączona

V Tydzień 15-04 do 17-04

Klasa III:

 

            Review (powtórzenie)- unit 6:

  • Utrwalić słownictwo:

higher, taller, smaller, longer, shorter, bigger, slower, faster, colder, warmer, lower, easier. January, February, December, March, April, May, June, July, August, September, October, November. Ania, what’s your favourite season? My favourite season is spring / summer / autumn / winter. Summer is hotter than spring. Cheetahs are faster than lions. Winter in Europe is colder than winter in Australia. A  ower is bigger than a seed. February is shorter than January. Gira­ es are taller than zebras

  • Utrwalenie zdań porównujących i stopniowanie angielskich przymiotników:

Zapisać w zeszycie:

Stopniowanie angielskich krótkich przymiotników:

cold- colder ( zimny, zimniejszy)

warm- warmer ( ciepły, cieplejszy)

long- longer ( długi, dłuższy)

short- shorter ( krótki, krótszy)

high- higher ( wysoki, wyższy)- do przedmiotów, jak góra, płot, mur

tall- taller ( wysoki, wyższy) – do osób, zwierząt, wysokich budynków, drzew

small- smaller ( mały, mniejszy)

fast- faster (szybki, szybszy)

slow- slower ( wolny, wolniejszy)

easy- easier ( łatwy, łatwiejszy)

happy- happier (szczęśliwy, szczęśliwszy)

big- bigger ( duży, większy)

hot- hotter ( gorący, gorętszy)

Stopień wyższy angielskich krótkich (jedno i dwusylabowych) przymiotników tworzymy:

  • najczęściej dodając końcówkę –er:

old- older ( stary, starszy)

  • gdy przymiotnik kończy się na literę „e”, dodajemy tylko –r:

nice- nicer ( miły, milszy)

  • gdy kończy się na literę „y”, to wtedy „ y” zamieniamy na „i” dodając końcówkę –er:

dirty- dirtier (brudny, brudniejszy)

  • gdzie na końcu jest spółgłoska+ samogłoska+ spółgłoska, podwajamy ostatnią spółgłoskę, z zastrzeżeniem, że nie podwajamy spółgłosek w i x;

wet- wetter ( mokry, mokrzejszy)

ale:

new- newer ( nowy, nowszy)!

Zdania porównujące:

John is as tall as Peter. (Jan jest tak samo wysoki jak Piotr)

Cecha jest równoważna, wtedy stosujemy wyrazy: as….as   ( tak…jak) i stopień równy przymiotnika.

Adam is taller than Peter. ( Adam jest wyższy od Piotra/ niż Piotr).

Gdy cecha nie jest równoważna, to stosujemy stopień wyższy przymiotnika i słówko „than” (od, niż)

  • Podręcznik, str. 74:

– ćwicz. 1-uzupełnic tabelę brakującymi nazwami miesięcy.

– ćwicz. 2- uzupełnić zdania formami przymiotnika, nagranie 2.38.

One. Summer is hotter than spring.

 Two. Cheetahs are faster than lions.

Three. Winter in Europe is colder than winter in Australia.

 Four. A flower is bigger than a seed.

Five. February is shorter than January.

Six. Giraffes es are taller than zebras.

  • Zeszyt ćwiczeń, ćwicz. 1, 2, 3.

Comments are closed.