• 3 października 2015
  • Możliwość komentowania Uzasadnienie wniosku została wyłączona

Uzasadnienie wniosku

Uzasadnienie wniosku w/s  nadania

Szkole Podstawowej w Chruślinie imienia Powstańców Styczniowych.

 

Szkoła Podstawowa w Chruślinie jest placówką o bardzo długiej i bogatej tradycji. Założona została  w 1916 roku, za rok obchodzić będzie setną rocznicę swojego istnienia. Stojąc u progu tak ważnego  jubileuszu, w poszanowaniu tradycji i pracy swoich poprzedników cała społeczność szkolna w celu podkreślenia tego wydarzenia postanowiła podjąć wysiłek nadania imienia szkole.

Wybór patrona poprzedziły ogólnospołeczne konsultacje.  W naszej szkole dnia 13.11.2013 roku odbyła się debata na temat  „Wybieramy imię dla naszej szkoły”. Udział w niej wzięli nauczyciele, dyrektor szkoły, rodzice i uczniowie klas III-VI. Podczas tej debaty poprzez głosowanie 100% zebranych zdecydowało, że szkoła powinna mieć nadane imię, a najwłaściwszym będzie imię Powstańców Styczniowych.  Potwierdzeniem tego wyboru są stosowne uchwały podjęte w tej sprawie we wrześniu 2015 r. , przez Radę Pedagogiczną , Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Posiadanie patrona sprawia, że placówka zyskuje swoistą tożsamość, która wyróżnia ją spośród innych. Wybór takich patronów wynikał ze świadomości ogromnej roli, jaką pełni szkoła w procesie zachowania i przekazywania historii regionu, pamięci o osobach zasłużonych dla naszej „małej Ojczyzny”. Jest również wyrazem wdzięczności dla wszystkich, dzięki którym szkoła w Chruślinie istnieje i rozwija się od blisko stu lat. To dzięki tej społeczności nigdy nie zabrakło starań o zapewnienie właściwych warunków materialnych i duchowych dla wszechstronnego rozwoju młodego pokolenia.

Jako społeczeństwo składamy powstańcom hołd za ich ofiarność, męstwo i bohaterstwo, oraz wkład w wolność naszej Ojczyzny.

Powstanie Styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 roku i trwało do jesieni 1864 roku. W okresie tego powstania doszło w Chruślinie do dwóch bitew. Walki pomiędzy Polakami i wrogimi nam Rosjanami rozegrały się w maju i sierpniu 1863 roku.

Krótki opis walk powstańczych.

Rankiem 30 maja 1863 roku patrol powstańczy zawiadomił Marcina Borelowskiego Lelewela o zbliżaniu się Moskali. Powstańcy byli pełni zapału i bojowego ducha. Pułkownik Marcin Borelowski Lelewel korzystając z dogodności pozycji, obsadził ją zręcznie niewielkim oddziałem liczącym tylko 150 żołnierzy. Moskale o godzinie 6,45 rozpoczęli natarcie. Rozsypali się pod lasem w tyraliery i uderzyli całą siłą na polskie prawe skrzydło. Po godzinnym ogniu z obu stron strzały polskich strzelców zmusiły nieprzyjaciela do odwrotu. Rosjanie uderzyli na lewe skrzydło ale i ten atak odparto. Powstańcy uzbrojeni byli przeważnie w kosy, zaledwie piąta część posiadała broń palną, w większości były to strzelby do polowania. Przewaga Moskali była znacząca – 5 rot piechoty i 4 działa. Korzystając z dogodnej chwili Marcin Borelowski „Lelewel” rozkazał zwinąć tyralierów i zwartymi kolumnami osłanianymi przez kawalerię wycofać się. Powstańcy zabrali 20 rannych, broń po zabitych i udali się w lasy skokowskie. Poległo piętnastu powstańców, między innymi starszy sierżant Zybelmajer. To miejsce walki mieszkańcy Chruśliny początkowo nazwali „Parszywą Górą”, ponieważ bitwa była nierozstrzygnięta.

Dnia 4 sierpnia 1863 roku pułkownik Michał Kruk Heydenreich wraz z oddziałami Krysińskiego, Wierzbickiego, Deskura, Jarockiego, Lutyńskiego i Grzymały, miał pod swoją komendą około 1600 żołnierzy. Oddziały w sile 800 strzelców, 600 kosynierów i 200 jazdy zostały rozlokowane w Chruślinie, Bobach, Moniakach aby przejąć broń z Galicji. Naprzeciw powstańczym wojskom wyszedł z Urzędowa pułkownik Miednikow w sile 6 kompani piechoty, 150 Kozaków – około 1200 żołnierzy. Pułkownik Kruk wyprowadził powstańcze oddziały z zabudowań na otwarte pole i wprowadził stan gotowości bojowej. Na wieść o zbliżających się Moskalach Heydenreich odesłał tabory do Sanisławowa. Główne siły skoncentrował na szosie między Chruśliną a Stanisławowem. Wysunął oddział Krysińskiego na pierwszą linię. Resztę oddziałów rozmieścił wokół „pozycji Lelewela”. Około godziny 12.00 pojawiły się na przedpolu pierwsze oddziały rosyjskie i przystąpiły do natarcia na oddział Krysińskiego, który silnym ogniem zmusił nieprzyjaciela do odwrotu. Miednikow rzucił posiłki by, złamać prawe skrzydło oddziału Krysińskiego. Zawrzała zacięta walka. Polacy uzyskali przewagę. Kruk rzucił na pomoc Krysińskiemu cały oddział Wierzbickiego. Część oddziału Wierzbickiego wzmacniała bezpośrednio centrum polskie, pozostała część uderzyła na kolumnę rosyjską, usiłującą przeprowadzić natarcie na prawe skrzydło polskie. Kolumny rosyjskie zostały zmuszone do odwrotu. Pułkownik Miednikow nie zrezygnował i skierował swoje ostatnie rezerwy piechoty do walki. Nowe uderzenie rosyjskie zmierzało do złamania polskich skrzydeł. Pułkownik Kruk rzucił w bój oddziały Jarockiego i Lutyńskiego. Pod „pozycją Lelewela” pozostało w odwodzie jeszcze kilkudziesięciu strzelców, kosynierzy oraz kawaleria. Wprowadzone do akcji nowe oddziały polskie świetnie poradziły sobie z trzecim natarciem rosyjskim. Pułkownik Miednikow natychmiast zarządził odwrót, a pułkownik Michał Kruk Heydenreich podążył za nim aż do Urzędowa.

Po zwycięskiej walce 4 sierpnia pod Chruśliną, nadano miejscu bitwy nazwę „Złota Góra”.

Mieszkańcy Chruśliny wybudowali na tym miejscu ku czci Powstańców pomnik i stawiali rocznicowe krzyże. Przy pomniku odbywały się uroczystości 130 i 150 rocznicy Powstania Styczniowego, odprawiono Msze święte polowe.

W 1993 roku odsłonięto tablicę poświęconą postaci generała Michała Kruka Heydenreicha. Widowiskowa rekonstrukcja bitwy z 4 sierpnia 1863 roku odbyła się w sierpniu 2013 roku.

Staraniem pracowników szkoły powstała w  ścieżka dydaktyczna „Złota Góra” . Nauczyciele prowadzą tą trasą dydaktyczną kolejne pokolenia uczniów szkoły w Chruślinie i wraz z nimi opiekują się pomnikami.

Przyjeżdżają tu również wycieczki uczniów z innych szkół, chcąc poznać miejsce i historię zwycięskiej bitwy Powstania Styczniowego.

Nadanie szkole imienia Powstańców Styczniowych w naturalny sposób pozwala na trwałe upamiętnienie i powiązanie historii walk wyzwoleńczych z naszą miejscowością i szkołą. Akt ten  pozwoli pozyskać do współpracy instytucje i osoby związane z tym patronem, a jednocześnie znacznie poszerzy zakres możliwości rozwoju i wzbogacania tradycji szkoły.

Szkoła wchodząc do rodziny szkół związanych z Powstaniem Styczniowym nawiąże  kontakty służące wymianie doświadczeń, pomysłów, wiedzy i organizacji wycieczek. Przez przyjęcie patrona uzyska swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół w najbliższym otoczeniu (gmina, powiat), będzie utożsamiana z konkretnymi wartościami wpisanymi w jej misję i priorytety. Przyjęcie takich patronów pozwoli oprzeć działania wychowawcze szkoły na takich wartościach jak: patriotyzm, poświęcenie, odwaga, zaangażowanie społeczne, otwarcie na potrzeby drugiego człowieka.

 A. Kalinowska

 


Comments are closed.