• 11 maja 2020
 • Możliwość komentowania IX Tydzień 11-05 do 15-05 została wyłączona

IX Tydzień 11-05 do 15-05

Klasa VIII:

T: Unit 7- Vocabulary 2( prepositions).

 • Podręcznik, str. 110:

– ćwicz. A, B, C, D.

 • Dodatkowe informacje- do przeczytania i wklejenia:

Przyimki angielskie

Przyimek w języku angielskim ma identyczne zastosowanie jak w języku polskim. Pozwala określić lokalizację przedmiotu, czas, miejsce lub pewien stan. Ułatwieniem jest to, że nie musimy zastanawiać się, jak połaczyć dany przyimek z rzeczownikiem odmienionym przez przypadki, bo przecież w języku angielskim przypadków nie ma! Zastosowanie przyimka staje się więc bardzo łatwe.

There are three apples on the table. Na stole są trzy jabłka.

Niekiedy przyimek pełni funkcję dopełniacza lub narzędnika, np.

Three men in that building are policemen. Trzej mężczyźni w tamtym budynku są policjantami.

Jedynym problemem przy nauce przyimków może być fakt, że przyimek angielski może, ale nie musi, odpowiadać różnym przyimkom w języku polskim i odwrotnie.

Prześledźmy to na kilku przykładach:

I will visit my aunt on Monday. Odwiedzę moją ciocię w poniedziałek.
John was sitting next to his sister on the train. John siedział obok swojej siostry w pociągu.
We arrived at the party on time. Przybyliśmy na przyjęcie punktualnie.

 

Przyimki czasu – Prepositions of time

Przyimek at
– jest używany do określania pory dnia lub godziny
at 10.40 – o godzinie 10.40
at dawn – o świcie
at lunchtime – w porze lunchu

– a także w wyrażeniach takich jak:
at the moment – w tym momencie
at present – obecnie, teraz
at weekends – w weekendy

Przyimek on
– używa się z nazwami dni tygodnia oraz z datami
on Fridays – w piątki
on Thursday – w czwartek
on 16th March 1985 – 16 marca 1985

– z wyrazami morning, afternoon, evening, night, które łączą się z dniami tygodnia
on Sunday morning – w niedzielę rano
on Monday evening– w poniedziałek wieczorem

Przyimek in
– stosuje się z miesiącami, latami, porami dnia, porami roku, stuleciami i epokami
in the morning – rano
in 1789 – w 1789 roku
in the 17th century – w XVII wieku

-używa się do wyrażania przyszłości
in a few minutes – za parę minut
in a few hours – za parę godzin

Przyimek for
– określa długość trwania czynności wskazując na przedział czasowy
for a month – przez miesiąc
for a weekend – na weekend
for ages – przez lata

Przyimek since
– określa długość trwania czynności wskazując na rozpoczęcie
since two o’clock – od godziny drugiej
since Monday – od poniedziałku
since childhood – od dzieciństwa

Przyimek from
– używa się do określania momentu rozpoczęcia czynności
from the moment I saw her – od chwili, kiedy ją zobaczyłem
from Monday to Friday – od poniedziałku do piątku
a month from now – za miesiąc od teraz

Przyimki to, till, until
– to może być używany zamiennie z przyimkiem till (używa się ich, gdy chce się wskazać na długość trwania czynności. Until uzywa się, gdy znany jest moment zakończenia czynności.
from Monday till Friday – od poniedziałku do piątku
until five o’clock – do piątej
until now – do obecnej chwili

Przyimek after
– oznacza po
the day after tomorrow – pojutrze
after breakfast – po śniadaniu
after dark – po zmroku

Przyimek before
– oznacza przed
before sunrise – przed wschodem słońca
before six o’clock – przed godziną szóstą

Przyimek during
– oznacza podczaspodczas gdy i jest używany z rzeczownikiem
during our holidays – podczas wakacji
during the film – podczas filmu

Przyimek while
– również oznacza podczaspodczas gdy, jednak jest używany w zdaniach podrzędnie złożonych
Jim fell asleep while he was watching TV. – Jim zasnął, gdy oglądał telewizję.

Przyimek by
– określa moment w przyszłości, do którego powinna być zakończona czynność
by now – do obecnej chwili
by Tuesday – do wtorku

 

Przyimki miejsca – Prepositions of place

Przyimek on – na
on the desk – na biurku
on the floor – na podłodze
on an island – na wyspie
on the coast – na wybrzeżu

Przyimek at – może mieć różne znaczenia: na, przy, w
at the post office – na poczcie
at the door – przy drzwiach, w drzwiach
at the office – w biurze
at one’s own risk – na własne ryzyko

Przyimek in – w, w środku, na zewnątrz
in town – w mieście
in the building – w budynku
in a queue – w kolejce
in good condition – w dobrym stanie

Przyimek to – do
– wskazuje cel i kierunek czynności
I’m going to the bank. – Idę do banku.
I have never been to Venice. – Nigdy nie byłam w Wenecji.

Przyimki under, below – pod
– under używa się, gdy chcemy wyrazić fizyczne położenie i abstrakcyjne relacje
My cat is sleeping under the table. – Mój kot śpi pod stołem.

– below stosuje się w kontekście miar, poziomów i skali
Unfortunately, the result of your test is below our expectations. – Niestety wynik twojego testu jest poniżej naszych oczekiwań.

Przyimki over, above – nad
– above jest używane przy poziomach, miarach i skalach a over – w pozostałych przypadkach
Hang this lamp over that table. – Powieś tę lampę nad stołem.
The temperature is going to rise to +2 above zero. – Temperatura wzrośnie do 2 stopni powyżej zera.

Przyimek in front of – przed, naprzeciwko
Someone has parked their car in front of my gate! – Ktoś zaparkował samochód przed moją bramą.

Przyimek behind – za, z tyłu
We have a wonderful garden behind our house. – Za domem mamy wspaniały ogród.

Przyimek between – między
I have to choose between my family and work. – Muszę wybrać pomiędzy rodziną a pracą.

Przyimek among – pośród, wśród
It’s good to be among friends. – Dobrze być wśród przyjaciół.

Przyimki next to, by, beside – obok
I would really like to sit beside you. – Bardzo chciałabym usiąść obok ciebie.

Przyimek against – o, w poprzek
It’s wonderful to feel your hand against my face. – Lubię dotyk twojej ręki na mojej twarzy.

Przyimek opposite – naprzeciwko
There is a beautiful park opposite the school. – Naprzeciwko szkoły jest piękny park.

Przyimek near – niedaleko
Is there a bus stop near here? – Czy jest tu niedaleko przystanek autobusowy?

Przyimek round, around – wokół, dookoła
The Earth revolves round the sun. – Ziemia kręci się wokół Słońca.

Przyimek inside – wewnątrz
Come in, it’s warm inside. – Wejdź, wewnątrz jest ciepło.

Przyimek outside – na zewnątrz
I have to take the dog for a walk, even though it’s so cold outside. – Muszę wyprowadzić psa na spacer, mimo że na zewnątrz jest tak zimno.

 

Czasownik z przyimkiem

accuse of… – oskarżać o (coś)

agree to… – zgodzić się na (coś)

agree with… – zgadzać się z (kimś lub czymś)

aim at… – zmierzać do

apologise for… – przeprosić za (coś)

apply for… – ubiegać się o (coś)

approve of… – aprobować

ask for… – poprosić o

believe in… – wierzyć w (coś)

blame for… – oskarżać, winić (kogoś)

call on… – odwiedzić (kogoś)

call to… – wołać na (kogoś)

call for… – wezwać (kogoś)

care for… – opiekować się (czymś lub kimś), lubić lub mieć ochotę na (coś)

change for… – zamienić na

change into… – przebierać się (w coś)

charge with… – oskarżać o (coś)

come across… – napotkać (coś lub kogoś) przypadkiem

congratulate … on… – gratulować (komuś) z powodu

consist of… – składać się z (czegoś)

depend on… – zależeć od (kogoś lub czegoś)

die of… – umrzeć na (coś)

differ from… – różnić się od (czegoś lub kogoś)

divide into… – podzielić na (części)

dream of/about… – śnić o (kimś lub czymś)

dream of… – marzyć o (kimś lub czymś)

drink to… – pić za (coś)

exchange for… – wymienić na

fall in love with… – zakochać się w

feed on… – karmić się (czymś)

get at… – dotrzeć do, dostać się do

get over… – przeboleć (coś), pogodzić się z (czymś)

happen to… – stać się z (czymś lub kimś)

hear about… – słyszeć o (kimś lub czymś)

hide from… – schować się przed (kimś lub czymś)

hope for… – spodziewać się (czegoś)

insist on… – nalegać

laught at… – śmiać się z (kogoś lub czegoś)

lean against… – opierać się o (kogoś lub coś)

leave for… – wyjechać do

listen to… – słuchać (kogoś lub czegoś)

look after… – opiekować się (kimś)

look at… – patrzeć na (kogoś lub coś)

look into… – wejrzeć (w coś), zajrzeć (dokądś)

look for… – szukać

look over… – przeglądać

look through… – przejrzeć dokładnie

look upon … as… – uważać (kogoś lub coś) za

make up for… – nadrobić

object to… – sprzeciwiać się (czemuś)

pay for… – płacić za (coś)

point at… – wskazywać na (kogoś lub coś)

remind … of … – przypominać komuś o (czymś)

replay to… – odpowiedzieć na

see to… – dopilnować (kogoś lub czegoś)

shout at… – krzyczeć na (kogoś)

smile at… – uśmiechać się do (kogoś lub czegoś)

spend (money) on… – wydawać (pieniądze) na (coś)

struggle for… – walczyć o

struggle against… – walczyć z

succeed in… – zdołać, odnieść powodzenie, sukces w

surref from… – cierpieć z powodu

take after… – być podobnym do (kogoś)

take over… – przejąć

think about… – myśleć o (kimś lub czymś)

think of… – sądzić o (kimś lub czymś), brać pod uwagę (coś)

throw to… – rzucać do (kogoś lub czegoś), rzucać w kierunku (kogoś lub czegoś)

translate into… – przetłumaczyć na

wait for… – czekać na (kogoś lub coś)

 

Uwaga: Niektóre czasowniki, które w języku polskim wymagają użycia danego przyimka, w języku angielskim używane są bez przyimków. Do takich czasowników należą m.in.:

answer – odpowiadać na (coś)

discuss – dyskutować o (czymś), rozmawiać o (czymś)

enter – wchodzić do (czegoś)

leave – wychodzić z (czegoś)

call/phone – zadzwonić do (kogoś)

reach – sięgnąć do (czegoś), dotrzeć do (czegoś)

 

 

Przymiotnik z przyimkiem

absent from… – nieobecny na/w

accused of… – oskarżony o (coś)

addicted to… – uzależniony od (czegoś)

(be) afraid/scared of… – bać się (kogoś lub czegoś)

allergic to… – uczulony na (coś)

angry with/at … for… – zły na (kogoś) za (coś)

attached to… – przywiązany do

aware of… – świadomy (czegoś)

based on… – oparty na

bored with… – znudzony

capable of… – zdolny do

characteristic of… – charakterystyczny dla

clever at… – zdolny w (czymś)

connected with… – związany z

crazy about…– szalejący za (kimś lub czymś)

different from… – różny od, inny niż

eager for…– żądny (czegoś), spragniony (czegoś)

excellent in/at… – znakomity w (czymś)

experienced in… – doświadczony w (czymś)

exposed to… – wystawiony na (działanie czegoś)

familiar with… – znający się na (czymś)

famous for… – słynący z (czegoś)

fed up/bored with… – znudzony (kimś lub czymś)

free of/from… – wolny od

frendly with… – zaprzyjaźniony z (kimś)

full of… – pełny (czegoś)

disappointed with… – rozczarowany (kimś lub czymś)

dissatisfield with… – niezadowolony z

good for nothing… – nie nadający się do niczego

good/bad at… – dobry/kiepski (z czegoś lub w coś)

good for… – dobry na (coś), korzystny dla (kogoś lub czegoś)

good to… – dobry dla (kogoś)

identical with/to… – identyczny z

inferior to… – gorszy od

indifferent to… – obojętny na

immune to… – odporny na

interested in… – zainteresowany (czymś)

jealous of… – zazdrosny o (kogoś lub coś)

late for… – spóźniony na (coś)

limited to… ograniczony do

(be) keen on… – zapalony do (robienia czegoś), pasjonować się (czymś)

opposed to… – przeciwny (zrobieniu czegoś)

pleased with… – zadowolony z

polite to… – grzeczny dla (kogoś)

popular with… – popularny wśród

proud of… – dumny z (kogoś lub czegoś)

punished for… ukarany za (coś)

ready for… gotowy na

related to…  – spokrewniony z (kimś)

responsible for… – odpowiedzialny za (coś lub kogoś)

shocked at/by… – zszokowany (kimś lub czymś), wstrząśnięty (czymś)

safe from… – bezpieczny od (czegoś)

similar to… – podobny do (kogoś lub czegoś)

slow at… – powolny w (czymś)

skillful at… – zręczny w (czymś)

sensitive to… – wrażliwy na

sick of… – mający dosyć (kogoś lub czegoś)

successful in… – odnoszący sukcesy w (czymś)

superior to… – lepszy od

surprised at/by… – zaskoczony lub zdziwiony (czymś)

suspicious of… – podejrzewający (kogoś)

suitable for… – odpowiedni

thankful to … for… – wdzięczny (komuś) za

tired of… – zmęczony (czymś)

typical of… – typowy dla

used to… – przyzwyczajony do (kogoś lub czegoś)

worried about… – zmartwiony o (kogoś lub coś)

 

Rzeczownik z przyimkiem

arrival at a place – przybycie do jakiegoś miejsca

arrival at a country – przybycie do kraju

claim against… – roszczenie do (kogoś)

decision on a matter… – decyzja w sprawie

exception to a rule… – wyjątek od reguły

gratitude for… – wdzięczność za

influence on… – wpływ na

interest in… – zainteresowanie (kimś lub czymś)

excuse for… – wymówka na (coś)

reply to… – odpowiedź na (coś)

 

Uwaga: Należy pamiętać, że bezpośrednio po przyimkach występują rzeczowniki odczasownikowe (forma gerund).

Tom is fond of swimming. (Tomek jest miłośnikiem pływania).

I’m realy good at scuba diving. (Jestem naprawdę dobry w nurkowaniu).

They’re thinking of selling the old house. (Oni biorą pod uwagę sprzedaż starego domu).

 

T: Unit 7- Grammar 2 ( articles).

 • Podręcznik, str. 111:

– ćwicz. A, B, C, D, E.

 • Zeszyt ćwiczeń: str. 78:

– ćwicz. B, A, B.

 • Zeszyt ćwiczeń, str. 79:

– ćwicz. A, B, A.

 • Karta pracy- w załączniku do oceny.
 • Dodatkowe informacje o articlach- do przeczytania i wklejenia.

PRZEDIMKI NIEOKREŚLONE A / AN

 1. Przedimka nieokreślonego astosujemy przed rzeczownikiem rozpoczynającym się od spółgłoski w liczbie pojedynczej.
 • Mark is a teacher.
  Mark jest nauczycielem.

Przedimek nieokreślony an stawiamy również przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej z tą różnicą, że rozpoczyna się on od samogłoski (a, e, i, o, u).

 • An apple is delicious.
  Jabłko jest pyszne.


Koniecznie sprawdź jakie publikacje czekają na Ciebie w naszym sklepie online. Od dziś gramatyka angielska nie będzie dla Ciebie problemem. Ucz się szybciej i skuteczniej. Największy wybór książek do nauki zagadnień gramatycznych.
ZOBACZ OFERTĘ

Pamiętaj, że są rzeczowniki, które zaczynają się od samogłoski, lecz w wymowie słyszymy spółgłoskę. W takim przypadku należy wstawić rodzajnik nieokreślony a.

Spójrz na przykład.

 • There is a university in my hometown. (w wymowie słyszymy „j”)
  W moim rodzinnym miasteczku znajduje się uniwersytet.
 1. Należy pamiętać, że przedimków nieokreślonych a/anużyjemy głównie mówiąc o czymś po raz pierwszy, gdy nie określamy tej rzeczy lub osoby w sposób szczególny.
 • My neighbours have a cat.
  Moi sąsiedzi mają kota.
 1. Przedimka nieokreślonego a/anużyjemy określając zawód.
 • Jason is a medical assistant.
  Jason jest opiekunem medycznym.
 1. Opis osób lub rzeczy gdy określamy je przy pomocy przymiotnika.
 • It was an exciting weekend.
  To był ekscytujący weekend.
 1. Określając wartość, cenę, częstotliwość wykonywania czynności również skorzystamy za/an.
 • She goes to dance classes once a week.
  Chodzi na zajęcia z tańca raz na tydzień.
 1. Pamiętaj o zastosowaniu a/anw wyrażeniach:
 • a lot of – dużo
 • a couple of – parę
 • a few – parę
 • a great deal of – mnóstwo
 • half a kilo – pół kilo
 • a little – odrobinę/trochę
 • We have a couple of expensive shoes.
  Mamy parę drogich butów. 

RODZAJNIK OKREŚLONY THE

 1. Rodzajnika określonego theużywamy mówiąc o jakiejś rzeczy/osobie, która jest nam bliżej znana i wcześniej pojawiła się w rozmowie.

Jak pamiętasz rodzajniki a/an stosujemy mówiąc o czymś po raz pierwszy. The jest niejako przedłużeniem informacji więc wiadomo o czym jest mowa w zdaniu.

 • My parents have a car. The car is very old.
  Moi rodzice mają samochód. Ten samochód jest bardzo stary.
 1. The może być stosowane w liczbie mnogiej lub z rzeczownikami niepoliczalnymi, gdy określamy je w sposób szczegółowy.
 • Where are the flowers I bought yesterday?
  Gdzie są kwiaty, które wczoraj kupiłam?
 1. Określając rzecz, która jest unikalna, jedyna w swoim rodzaju, należy zastosować rodzajnik the:
 • The sun is shining.
  Słońce świeci
 1. Opisując miejsca związane z kulturą, instytucjami publicznymi czy urzędami.
 • We regularly go to the cinema.
  Regularnie chodzimy do kina.
 1. Instrumenty muzyczne zawsze przyjmują przedimek the.
 • My son can play the violin.
  Mój syn potrafi grać na skrzypcach.
 1. Stopień najwyższy przymiotnika.
 • This girl is the most beautiful woman I have ever met.
  Ta dziewczyna jest najpiękniejszą kobietą jaką kiedykolwiek spotkałem.
 1. Liczebniki porządkowe wymagają użycia the.

The first meeting will take place in London.
Pierwsze spotkanie będzie miało miejsce w Londynie.

 1. Zapamiętaj poniższe zasady dotyczące nazw geograficznych.
ZASTOSOWANIE PRZYKŁAD
rzeki The Vistula is the longest river in Poland.
Wisła jest najdłuższą rzeką w Polsce.
archipelagi wysp Would you like to visit the Canary Islands?
Chciałbyś odwiedzić Wyspy Kanaryjskie?
morza i oceany I’m not going to swim in the Baltic Sea.
Nie będę pływać w Morzu Bałtyckim.
pasma górskie They went to the Alps last year.
Pojechali w Alpy w zeszłym roku.
nazwy z of I wish I could spend a day in the Cape of Good Hope.
Chciałbym spędzić dzień na Przylądku Zielonej Nadziei.
Niektóre kraje w liczbie mnogiej lub mające
w swojej nazwie: republic, kingdom, union, states
The United Kingdom is a tolerant country.
Zjednoczone Królestwo to tolerancyjne państwo.
Niektóre określenia miejsc: the seaside, the sky, the mountains,
the environment, the country (side)
We usually spend summer holidays in the mountains.
Zazwyczaj spędzamy wakacje w górach.

 

BRAK PRZEDIMKA

 1. Imiona i nazwiska.
 • I have seen Jason this week.
  Widziałam Jasona w tym tygodniu.

ale nazwisko w liczbie mnogiej (z the) oznacza, że mówimy o rodzinie.

 • The Jacksons are good neighbours.
  Jackson’owie są dobrymi sąsiadami.
 1. Przed dniami, miesiącami, porami dnia oraz nazwami świąt.

at night – w nocy
at midday / midnight – w południe / północ
at Christmas / Easter – w święta Bożego Narodzenia / Wielkanoc

 • Katy was born in June.
  Katy urodziła się w czerwcu.
 1. Posiłki

Przed nazwami posiłków zwykle nie stawiamy przedimka. Wyjątkiem jest użycie przymiotnika w celu bliższego ich określenia lub gdy mówimy o konkretnej sytuacji.

 • She loves having lunch in a local restaurant.
  Uwielbia jeść obiad w lokalnej restauracji.
 • The breakfast we had last time was delicious.
  Śniadanie, które jedliśmy ostatnim razem było pyszne.
 1. Dyscypliny sportowe

Mówiąc o dyscyplinach sportowych Anglicy nie używają rodzajników. Tylko w odniesieniu do dyscyplin lekkoatletycznych dodajemy rodzajnik określony the.

 • Our children play football in the afternoon.
  Nasze dzieci grają w piłkę nożną po południu.
 • I’d love to try the pole vault.
  Chciałbym spróbować skoku o tyczce.
 1. Nazwy ulic i placów.

W odniesieniu do ulic lub nazw placów, nie stosujemy rodzajnika.

 • Does Henry live in Oxford or Daffodil Street?
  Czy Henry mieszka na ulicy Oxford czy Daffodil?
 1. Pospolite miejsca.

Nie stosujemy rodzajnika przed niektórymi miejscami, mówiąc o ich pierwotnej funkcji dla społeczeństwa.

 • church
 • bed
 • hospital
 • university
 • prison
 • school

Jednakże gdy mówimy o tych miejscach w znaczeniu, np. jako o budynku, pomieszczeniu, musimy zastosować rodzajnik.

 • Excuse me, do you know where the hospital is?
  Przepraszam, czy wie Pani gdzie jest szpital?
 1. Niektóre nazwy geograficzne.
ZASTOSOWANIE PRZYKŁAD
kontynenty Xio lives in Asia.
Xio mieszka w Azji.
kraje, miasta We live in Oslo, Norway.
Mieszkamy w Oslo, Norwegii.
pojedyncze wyspy They spent their vacation in Crete.
Spędzili wakacje na Krecie.
szczyty górskie Mount Everest is a majestic mountain.
Mount Everest to majestatyczna góra.
jeziora Lake Solina is a popular place to spend a nice weekend.
Jezioro Solińskie jest popularnym miejscem na spędzenie udanego weekendu.

 

 

Karta pracy kl. 8

NAGRANIA

SB Track TE 7.3

SB Track TE 7.4

SB Track TE 7.5

SB Track TE 7.6


Comments are closed.