• 1 czerwca 2020
 • Możliwość komentowania XII Tydzień 01-06 do 05-06 została wyłączona

XII Tydzień 01-06 do 05-06

Klasa IV:

T: The Amazing Journey: The answer to the puzzle.

 • Podręcznik, str. 96.

– ćwicz. 1, 2.

 • Podręcznik, str. 97:

– Słownictwo związane z pogodą:

– ćwicz. 4, 5.

– ćwicz. 6-  dla chętnych.

 • Zeszyt ćwiczeń, str. 94, 95.

– ćwicz. 1, 2, 3, 5.

– ćwicz. 4, 6 – dla chętnych.

T: Present continuous: positive, negative.

 • Podręcznik, str. 97:

– Przeczytać o czasie Present continuous:

– Skopiować lub przepisać notatkę o tym czasie:

Czasu Present continuous używamy jeśli mówimy o:

 • czynnościach, które odbywają się w chwili mówienia o nich – możemy powiedzieć, że w tej chwili czytamy książkę albo uczymy się angielskiego, często w tych zdaniach na koniec piszemy „now” (teraz) albo „at the moment” (w tej chwili);
 • stanach chwilowych, np.
  I’m staying in a hotel until I find a new flat. – Zostaję w hotelu dopóki nie znajdę nowego mieszkania.
 • Narzekaniu na czyjeś zachowanie, np.
  Why are you being so naughty today? – Dlaczego jesteś dzisiaj taki niegrzeczny?(Oznacza to, że zwykle osoba ta jest grzeczna, a w danym dniu wyjątkowo inaczej się zachowuje. Gdyby zawsze była niegrzeczna, zastosowalibyśmy czas Present Simple bo określałby on czynność powtarzającą się.)
 • Zmianie stanu bądź o rozwoju, np.
  People are drinking more and more coffee. – Ludzie piją coraz to więcej kawy.
 • Zaplanowanej od pewnego czasu czynności, np.
  I’m going to the cinema tonight. – Idę do kina dzisiaj wieczorem.

Zdania twierdzące:

Szyk zdania twierdzącego wygląda następująco:

Podmiot + „to be” (w odpowiedniej formie) + czasownik z końcówką „-ing” + reszta zdania
np.
I + am + eating + chocolate now.
(Jem czekoladę.)

Forma „to be” zależy od podmiotu:

– I am = I’m
– you are = you’re
– he/she/it is = he’s/she’s/it’s
– we are – we’re
– they are = they’re

You are reading a book. Ty czytasz książkę.
Mary is having breakfast. Mary je śniadanie.
They are running. Oni biegną.
I am taking my bag. Zabieram swoją torbę.
We are waiting for my uncle. Czekamy na mojego wujka.
He is looking at the stars. On patrzy w gwiazdy.
We are doing our homework. Robimy (odrabiamy) zadanie domowe.

 

Zdania przeczące:

Szyk zdania przeczącego wygląda następująco:

Podmiot + „to be” (w odpowiedniej formie) + not + czasownik z końcówką „-ing” + reszta zdania
np.
I + am + not + eating + chocolate now.
(Nie jem czekolady.)

Forma „to be” zależy od podmiotu:

– are not = aren’t
– is not = isn’t

You aren’t reading a book. Ty nie czytasz książki.
Mary isn’t having breakfast. Mary nie je śniadania.
They aren’t running. Oni nie biegną.
I am not taking my bag. Nie zabieram swojej torby.
We aren’t waiting for my uncle. Nie czekamy na mojego wujka.
He isn’t looking at the stars. On nie patrzy w gwiazdy.
We aren’t doing our homework. Nie odrabiamy zadania domowego.

Każdy czas continuous będzie wymagał użycia czasownika w formie gerund (-ing). Tworzenie właściwej formy czasownika głównego jest bardzo proste, zasadą jest, że do podstawowej formy dodajemy końcówkę -ing, oto kilka przykładów:

write » writing pisać
read » reading czytać
sit » sitting siedzieć
look » looking patrzeć
do » doing robić
take » taking zabierać
eat » eating jeść

Zwróćmy uwagę, że niektóre czasowniki po dodaniu końcówki wyglądają nieco inaczej. Zapamiętajmy zasady pisowni czasowników z końcówką -ing:

 • czasowniki zakończone na -e, -e na końcu czasownika znika:
-e » -ing
make » making
take » taking
have » having
write » writing
dance » dancing
 • w czasowniku jednosylabowym, gdzie na końcu jest spółgłoska + samogłoska + spółgłoska podwajamy ostatnią spółgłoskę *, podwajanie nie dotyczy spółgłosek w i x.
swim » swimming
run » running
sit » sitting
stop » stopping
get » getting
 • w czasownikach dwusylabowych, gdzie na końcu jest spółgłoska + samogłoska + spółgłoska, a akcent pada na drugą sylabę, podwajamy ostatnią spółgłoskę

  ** Dla porównania: czasownik happen też ma dwie sylaby, a na końcu spółgłoskę + samogłoskę + spółgłoskę (p + e + n ), ale ponieważ akcentujemy w nim pierwszą sylabę, nie podwoimy ostatniej spółgłoski przed dodaniem końcówki -ing. W tym przypadku otrzymujemy formę happening.

refer » referring
begin » beginning
forget » forgetting
 • czasowniki kończące się na -ie zmieniają pisownię z -ie na -y:
die » dying
lie » lying
tie » tying

 

 

 

– ćwicz. 7- dla chętnych.

 • Zeszyt ćwiczeń, str. 95:

– ćwicz. 8.

– ćwicz. 9- dla chętnych.

 

 • Dodatkowe zadania o rodzinie i pogodzie:

 


Comments are closed.