• 1 czerwca 2020
 • Możliwość komentowania XII Tydzień 01-06 do 05-06 została wyłączona

XII Tydzień 01-06 do 05-06

Klasa VIII:

T: Special relationship, vocabulary 1.

 • Wypisać słownictwo do unitu 8: str. 141.
 • Podręcznik, str. 118:

– ćwicz. C.

 • Podręcznik, str. 119:

– ćwicz. D, E.

 • Podręcznik, str. 120:

– ćwicz. A, C, D.

 • Zeszyt ćwiczeń, str. 86:

– ćwicz. B.

 • Zeszyt ćwiczeń, str. 87:

– ćwicz. A, B.

T: Tenses, conditionals- revision.

 • Przeczytać z repetytorium o angielskich czasach i wykonać ćwiczenia.
 • Powtórzyć wiadomości o trybach warunkowych- repetytorium, notatki.

Zero conditional – Zerowy tryb warunkowy

 • Zastosowanie

 

Zerowego trybu warunkowego używamy mówiąc o  generalnych prawdach, rzeczach, które zawsze się dzieją jeśli pewne warunki są spełnione (np. fakty naukowe, itp.), są pewne i jedna informacja wynika z drugiej. Nie ma tu znaczenia czas.

 

 • Wzór zdania

 

If + Podmiot + Present Simple, Podmiot + Present Simple

lub

 

Podniot + Present Simple + if + Podmiot + Present Simple

 

If you heat water to 100 degrees, it boils. – Jeśli podgrzejesz wodę do 100 stopni, zagotuje się

 

Water boils if you heat it to 100 degrees. – Woda zagotuje się, jeśli podgrzejesz ją do 100 stopni.

 

Pytania tworzymy zawsze w zdaniu nadrzędnym, tak jak tworzymy pytania do Present Simple:

 

Does  water boil if you water it to 100 degrees? – Czy woda się zagotuje jeśli podgrzejesz ją do 100 stopni.

 

Przeczenia możemy tworzyć zarówno w zdaniu nadrzędnym jak i podrzędnym w zależności od kontekstu, tak jak tworzymy przeczenia Present Simple

 

If you don’t heat water to 100 degrees, it doesn’t boil. – Jeśli nie podgrzejesz wody do 100 stopni, nie zagotuje się.

 

Zamiast if, można użyć when (kiedy), as long as (tak sługo jak), unless (jeśli nie)

 

When you get off the bus on the second bus stop, you see the bank. – Kiedy wysiądziesz z autobusu na piatym przystanku, zobaczysz bank.

 

As long as you are here nothing happens. – Tak długo jak  tu będziesz, nic się nie stanie

 

Unless you heat water to 100 degrees, it doesn’t boil. – Jeśli nie podgrzejesz wody do 100 stopni, nie zagotuje się.

 

 • Przykłady

 

If you want to leave a message, speak after the tone.  – Jeśli chcesz zostawić wiadomość, mów po sygnale.

 

Press the button if you want all lights to go on. – Naciśnij przycisk, jeśli chcesz żeby wszystkie światła zaświeciły się.

 

If you freeze water, it becomes a solid. – Jeśli zamrozisz wodę, przemieni się w ciało stałe.

 

If you mix red and blue, you get purple.  – Jeśli pomieszasz czerwony z niebieskim, otrzymasz fioletowy.

 

Plants die if they don’t get  water.  – Kwiatki zwiędną jeśli nie dostaną wody.

 

W języku angielskim występują tzw. zdania warunkowe, w których mówimy o tym, że jeżeli dany warunek zostanie spełniony, to nastąpi jakiś skutek.

Struktura zdania warunkowego

If + warunek + rezultat   lub

Rezultat + if + warunek

Kolejność części zdania nie ma znaczenia, jeżeli jednak całe zdanie zaczyna się od części nadrzędnej, po „if” nie stawiamy przecinka.

Najczęściej występującym spójnikiem łączącym zdanie podrzędne (warunek) ze zdaniem głównym (rezultat) jest słówko „if” – jeżeli; ponadto możemy spotkać się z następującymi spójnikami:

 • when – kiedy
 • unless – chyba że, jeśli nie
 • on condition – pod warunkiem
 • in case – w przypadku gdy
 • provided, providing – o ile
 • as soon as – jak tylko
 • as – gdy, jako, ponieważ
 • whenever – kiedykolwiek
 • suppose, supposing – przypuszczając
 • otherwise – w przeciwnym razie

Rozróżniamy kilka rodzajów okresów warunkowych:

0 okres warunkowy (Zero Conditional)

Używamy tylko w przypadku mowy o sytuacjach prawdziwych, tzn. kiedy coś jest zawsze prawdą, a także mówiąc o zwyczajach.

Budowa:

If + Present Simple + Present Simple  lub:

Present Simple + if + Present Simple

Przykłady:
 • If you don’t drink, you are thirsty.
 • If you sleep well at night you feel relaxed.

I okres warunkowy (First Conditional)

Stosujemy w przypadkach, kiedy mówimy o sytuacjach / zdarzeniach przyszłych, możliwych i realnych, kiedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że warunek zostanie spełniony.

Budowa:

If + Present Simple + Future Simple (will + podstawowa forma czasownika)

lub:

Future Simple + if + Present Simple

Przykłady:
 • If you are hungry, we will go to the restaurant.
 • I will help you provided you tidy your room.
 • Will he buy a new car if his wife passes a driving test?

II okres warunkowy (Second Conditional)

Stosujemy, kiedy mówimy o sytuacjach prawie nierealnych, praktycznie niemożliwych do spełnienia. Stosujemy te konstrukcję mówiąc o teraźniejszości bądź przyszłości, aczkolwiek dany warunek nie ma prawie żadnej szansy na zaistnienie. Okres ten jest podobny do trybu przypuszczającego w języku polskim.

Budowa:

If + Past Simple + Future Simple in the Past (would + podstawowa forma czasownika) lub:

Future Simple in the Past + if + Past Simple

Przykład:
 • If I were you, I wouldn’t buy this terrible blouse.
 • My friend would go around the world if he won a lot of money in lottery.
 • Should Marry forgive him if he apologized her?

Zamiast słówka „would”, wystąpić mogą też słówka: „should”, „could”, „might”.

W części warunkowej zdania – po „if” – w miejsce „was” najczęściej używamy „were”.

 

 • Dodatkowe zadania o rodzinie:

– Przeczytać o członkach brytyjskiej rodziny królewskiej:

https://www.townandcountrymag.com/society/a20736482/british-royal-family-tree/

 


Comments are closed.