• 3 października 2015
 • Możliwość komentowania Procedura została wyłączona

Procedura

 

PROCEDURA NADANIA IMIENIA

SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE


Logo1

 

        I.            Cel procedury

 

Celem niniejszej procedury jest stworzenie warunków organizacyjnych w kierunku nadania imienia Szkole Podstawowej w Chruślinie. Opisuje ona wszystkie aspekty i działania, które należy podjąć w celu realizacji zadania.

      II.            Podstawy prawne nadania szkole imienia:

 •  par. 1 ust 4 ramowego statutu publicznego gimnazjum, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami)
 • Art. 7 ust.1 pkt.8 i art.18 ust 2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 tekst jednolity).

 

    III.            Organizacja nadania imienia szkole

1.      Procedura nadania imienia szkole

Imię szkole nadaje organ prowadzący w drodze uchwały, na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego.

2.      Uzasadnienie nadanie imienia szkoła.

Szkoła:

 • uzyskuje swoistą indywidualność to samo wyróżnia ją spośród innych szkół,
 • promuje patrona,
 • w naturalny sposób pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem,
 • wchodzi do rodziny szkół o tym samym imieniu , co może prowadzić do nawiązania wzajemnych kontaktów (np. organizacji wycieczek, realizacja wspólnych projektów związanych tematycznie z patronem),
 • może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona oraz ogólnie uznawanych przez społeczność,
 • wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem.

3.      Zasady wyboru patrona:

 • w wyborach bierze udział cała społeczność szkoły (uczniowie, rodzice i nauczyciele),
 • wszyscy realizują projekt pod nazwą „NADANIE IMIENIA SZKOLE”,
 • terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru patrona ustala Zespół Koordynujący w porozumieniu z Dyrektorem szkoły,
 • Dyrektor szkoły w porozumieniu z Zespołem Koordynującym wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zadań szczegółowych,
 • Dyrektor szkoły kontroluje sprawny przebieg poszczególnych etapów i rozlicza za ich realizację,
 • protokoły z realizacji projektu „NADANIA IMIENIA SZKOLE” wraz z propozycją imienia dla szkoły wyłaniają drogą wyborów oraz wniosek o nadanie szkole imienia zostaną skierowane do Urzędu Gminy w Józefowie nad Wisłą.

 

   IV.            Harmonogram działań do realizacji procedury nadania imienia szkole

 

 

Etapy pracy Działania Termin Odpowiedzialni
Wybór patrona Powołanie komitetu organizacyjnego ds. nadania imienia szkole.  

IX-X – 2015

 

dyrektor

Opracowanie i przedstawienie Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i SU planu pracy nad nadaniem imienia. IX-  2015 Komitet organizacyjny
Potwierdzenie  na zebraniach RP, RR i SU wyboru patrona szkoły zgłoszonego podczas debaty szkolnej odbytej w XI 2013 IX –  2015 Dyrektor
Stworzenie na stronie internetowej szkoły dodatkowej podstrony poświęconej pracom nad nadaniem imienia szkole, publikowanie materiałów.  

IX-  2015

 

informatyk

Podjęcie stosownych uchwał o nadanie imienia szkole przez RP, RR i SU IX -2015 Przewodniczący organów szkolnych
Wystosowanie do organu prowadzącego wniosku o nadanie szkole imienia. IX- 2015 Dyrektor
Założenie i prowadzenie tablicy ściennej poświęconej patronowi. IX – VI 2015/2016 A.      Kalinowska
Popularyzacja patrona Opracowanie scenariuszy godzin z wychowawcami na tematy związane z patronem. VIII 2015 Wychowawcy klas
Przeprowadzenie lekcji wychowawczych według scenariuszy. Cały rok Wychowawcy klas
  Wykonanie prezentacji multimedialnej o patronie i zamieszczenie jej na stronie internetowej szkoły. X- 2015 J. Mróz,

A. Kalinowska, A. Mazur,

M. Muszkiewicz

Zakup do biblioteki szkolnej pozycji książkowych związanych z patronem. 2015/2016 Dyrekcja

J. Mróz

A. Kalinowska

Popularyzacja patrona na lekcjach wychowawczych. 2015/2016 Wychowawcy
Konkurs literacki powiązany z patronem szkoły. (IX – III) (całoroczny) 2015/2016 A.      Mazur
Konkurs plastyczny związany z patronem. I półrocze K. Piłat
Przeprowadzenie konkursu wiedzy na temat patrona. (IX – III) (całoroczny) 2015/2016 A.      Kalinowska
Wykonanie albumów o patronie szkoły (IX – III) (całoroczny) 2015/2016 K. Piłat,

M. Lebioda,

A. Kalinowska

Prezentacja prac konkursowych uczniów VI 2016 Zespoły konkursowe
Przygotowania do uroczystości nadania imienia Wystąpienie do Urzędu Gminy, Rady Rodziców i sponsorów o pomoc w sfinansowaniu nadania imienia szkole. I-II –  2016 dyrektor
Zaprojektowanie sztandaru szkoły VIII – X – 2015 Komitet organizacyjny
Zaprojektowanie gabloty pamiątkowej VIII – X – 2015 M. Muszkiewicz
Opracowanie ceremoniału szkolnego IX-X – 2015 A.      Kalinowska
Zaprojektowanie i wykonanie tablicy pamiątkowej II -2016 M. Muszkiewicz
Projekt i wykonanie pamiątek okolicznościowych I-III -2016 Komitet organizacyjny
Przygotowanie tablicy poświęconej patronowi i broszur o historii szkoły. IX-X- 2015 A.      Kalinowska,

E. Wójtowicz,

A. Mazur

Sporządzenie scenariusza przebiegu uroczystości i części artystycznej Do II 2016 A.      Mazur,

A. Kalinowska,

J. Mróz

Wykonanie zaproszeń dla gości. IV- 2016 E. Muszkiewicz,

M. Muszkiewicz

Urządzenie wystawy prac uczniów związanych z sylwetką patrona i przygotowanie dekoracji na uroczystość.

Zadbanie o uroczysty wystrój szkoły.

V-VI- 2016 K. Piłat,

M. Lebioda,

E. Wójtowicz

Przygotowanie poczęstunku dla gości. VI- 2016 Komitet organizacyjny – RR
Uroczystość z okazji nadania imienia szkole Załatwienie wszystkich spraw związanych z uroczystością (Msza Św, itp.

 

 

V- 2016 Dyrektor, J. Bryndza
Msza Św.  złożenie kwiatów w miejscu pamięci poświęconej patronowi, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, uroczystość z częścią artystyczną, zwiedzanie wystaw okolicznościowych oraz  szkoły. VI- 2016 J. Bryndza

RP, RR, SU

 

 


Comments are closed.