• 11 lutego 2015
  • Możliwość komentowania Historia szkoły została wyłączona

Historia szkoły

Historia Szkoły Podstawowej  w Chruślinie

  I.      Powstanie szkoły jej funkcjonowanie.W okresie zaborów nauczanie elementarne odbywało się w szkołach, prywatnie w domach oraz kościele w zakresie katechizmu. Jako pierwsza w okolicy powstała szkoła wiejska w Moniakach w 1861r. Założycielem tej szkoły był Zembrzuski. Nauczanie odbywało się w wynajętej izbie wiejskiej. Językiem obowiązującym był język polski. W 1867r. szkołę przemianowano na Państwową Szkołę Elementarną.Od 1882 roku podobna szkoła istniała w Idalinie. Mieściła się ona w izbie wiejskiej w Chruślankach Józefowskich. Teoretycznie funkcjonowały w niej następujące klasy: wstępna, I, II, i III, jednak większość dzieci uczęszczała do szkoły jedynie w zimie i to tylko przez dwa lata. Szkoła swoim działaniem obejmowała również Chruślinę. Duża odległość dzieląca wieś i szkołę sprawiała, że dzieci w niewielkim stopniu korzystały z nauki. W tej sytuacji rozwijało się nauczanie prywatne. Jeden lub kilku zamożnych gospodarzy wynajmowali nauczyciela, który uczył ich dzieci oraz dzieci sąsiadów.Nauczanie prywatne na terenie Chruśliny rozpoczęło się w 1857r. Wtedy to ówczesny dzierżawca wsi Andrzej Mazurkiewicz zatrudnił nauczyciela Karola Nadańskiego . Takie nauczanie w tej okolicy  funkcjonowało aż do wybuchu I wojny światowej. Problem ten opisany został w kronice szkolnej, w której czytamy:  „Od czasów najdawniejszych ludność tutejszej wioski nie dbała o naukę swoich dzieci, gdyż uważała, że to zbytek i marnowanie czasu. Potrzebę tę pierwszy poznał w Chruślinie Andrzej Mazurkiewicz w 1857r., a następnie Leon Chromik, który sprowadził dla swoich dzieci około 1870r. nauczyciela, aby je uczył czytać.”Również w późniejszym czasie Sebastian Solis zatrudniał dla swoich dzieci i dzieci sąsiadów nauczyciela, Gąsiorowskiego, który je uczył czytać i rachować.

Szkoła w Chruślinie powstała w 1916r. Była to tzw. szkoła jednoklasowa obejmująca cztery oddziały (I, II, III, IV). Mieściła się ona w wynajętych pomieszczeniach wiejskich.

Pierwszą nauczycielką była Filipowiczówna, która pracowała tu do 1917r. W roku szkolnym 1917 pracowała również p. Olga Zub, która pracowała tylko do Świąt Bożego Narodzenia. W roku następnym  nauczycielem został Józef Morawski, który pracował przez następne dwa lata, a kolejnym nauczycielem był Fabian Samsunowski. Pierwszy dziennik lekcyjny założono w roku szk. 1920/21. W tym czasie do szkoły uczęszczało 110 uczniów. Pewną stabilizację w zatrudnieniu datuje się od roku 1922, kiedy na stanowisku nauczyciela, a zarazem kierownika szkoły zatrudniono Władysława Góralskiego. 

Od 1923r. szkoła była już  II Klasową Szkołą Powszechną z 5-oddziałami, w której nauka trwała siedem lat (oddział IV i V trwały po dwa lata). W roku 1924 do tutejszej szkoły przeniesiono IV klasę z pobliskiej szkoły w Owczarni. W związku z tym Szkołę w Chruślinie reorganizowano do III- klasowej. Od 1924r. placówka funkcjonowała już jako IV klasowa Publiczna Szkoła Powszechna. W tym roku całkowicie zlikwidowano szkołę w Owczarni i wcielono ją do tutejszej placówki. W tym czasie do szkoły uczęszczało 180 uczniów a uczyło ich 4 nauczycieli: Wł. Góralski, M. Gembatnik, Kochański, Kreczyńska. Od roku 1927 szkoła posiadała własny budynek, który zakupiono i postawiono na gruntach ofiarowanych przez Wincentego Barana. Budynek posiadał najpierw dwie, potem trzy, a od 1954 cztery sale lekcyjne. Obok jednocześnie wybudowano również budynek mieszkalny. Koło szkoły powstał ogródek szkolny, w szkole funkcjonowała świetlica szkolna i sklepik uczniowski.

W latach 1926-1929 kierownikiem szkoły był czasowo p. Władysław Wróblewski.

Po reformie oświaty z roku 1932 szkoła w Chruślinie podnosiła swój stopień organizacyjny najpierw do II-go, a następnie III-go stopnia. Taki stan organizacyjny trwał aż do wybuchu II wojny światowej.

Okres wojny to najtrudniejszy czas w działalności szkoły. Funkcjonowała ona w oparciu o prawa okupantów. Z dokumentacji szkolnej wynika, że przez okres wojny , nauka prowadzona była każdego roku, choć z wieloma przerwami. Wyraźnie spadła ilość uczęszczających do niej dzieci. Działalność dydaktyczna musiała ograniczyć się do nauki czytania, pisania i liczenia. Nie było możliwe nauczanie wiadomości o Polsce i jej historii. Władze okupacyjne w tym celu umiejętnie zubożyły programy i zakazały nauczania niektórych treści i przedmiotów. Budynek leżący na łąkach pomiędzy Chruśliną, a Owczarnią przetrwał wojnę pomimo dwukrotnego bombardowania obu wsi. Dlatego też szybko  po niezbędnych remontach wznowiono naukę, która np. w roku szkolnym 1947/48r. obejmowała następujące przedmioty: religię, język polski, język francuski, historię, naukę o Polsce i świecie współczesnym, geografię, biologię, fizykę, chemię, matematykę, rysunki, prace ręczne, śpiew, w-f.

Od roku 1948 szkoła została przemianowana na Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego.

W okresie powojennym do szkoły uczęszczała bardzo duża liczba uczniów np. w roku szk. 1946/47 było ich 230 dlatego ciągle myślano o rozbudowie placówki. Udało się to dopiero w 1954 roku, kiedy dobudowano jeszcze jedną salę lekcyjną, a w roku  następnym wyposażono ją w piec i meble.

W latach 1956-64 funkcjonował punkt filialny tutejszej szkoły, mieszczący się w Chruślankach Mazanowskich.  Przez prawie cały czas uczyła w nim Pani Irena Solis. Jedynie w roku 1957/58 nauczycielami byli A. Wyka i K. Cieślik, a w 1959/60r. K. Iskra.

W roku 1963 nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika szkoły. Po 41 latach kierowania szkołą w Chruślinie odszedł na emeryturę Pan Władysław Góralski, a jego miejsce zajął pan Jan Zarębski. Wł. Góralski pracował jeszcze jako nauczyciel w niepełnym wymiarze godzin przez następny rok.  Rok 1968 to wielkie święto dla całej społeczności szkolnej, ponieważ przeniesiono ją do nowo wybudowanego obiektu z pełnym wyposażeniem dydaktycznym, sportowym i socjalnym. Obok szkoły usytuowano dom nauczyciela, który składał się z dwóch mieszkań. Przy szkole od 1966 roku działało przedszkole, które w roku 1975 przereorganizowano na tzw. oddział przedszkolny.

Od roku 1973 szkoła nosiła nazwę Zbiorcza Szkoła Podstawowa w Chruślinie. Stało się tak, ponieważ wcielono do niej kl. V- VIII ze szkoły w Niesiołowicach, która to z oddziałem przedszkolnym i kl. I- IV stała się filią szkoły w Chruślinie.Pan Jan Zarębski kierował szkołą w latach 1963- 1987, z przerwą od 1974-76 kiedy to dyrektorem był pan Ryszard Giezek.

W roku 1987 stanowisko dyrektora objął pan Janusz Goliszek, a od 1993 do 2008 dyrektorem szkoły była pani Barbara Kreto. W 2008 roku pełnienie obowiązków dyrektora powierzono p. Katarzynie Piłat, która w roku następnym została wybrana dyrektorem szkoły. Od roku 2014 funkcję dyrektora  objął p. Mieczysław Muszkiewicz

W roku 1988 budynek szkolny poddano gruntownemu remontowi, który  zmienił jego wnętrze i otoczenie. W roku 1997 po zlikwidowaniu szkoły filialnej w Niesiołowicach tamtejsze klasy wcielono do szkoły w Chruślinie, a od roku 1999 w myśl reformy oświaty ograniczono stopień organizacyjny szkoły do sześciu klas.

Szkoła nasza w roku 1992 wpisana została do ogólnopolskiego rejestru tzw. Zdrowych Szkół , a od roku 2003 placówka  posiada Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie i prężnie działa na tym polu realizując różne projekty edukacyjne.

W różnych okresach funkcjonowały i funkcjonują w niej różne koła zainteresowań i organizacje. Uczniowie mają możliwość działania w: Kole Młodych Ekologów, Lidze Ochrony Przyrody, Szkole Promującej Zdrowie, PCK, kole plastycznym, informatycznym, sportowym; opiekują się Regionalną  Izbą Pamięci Narodowej.

Prężnie działały wspomniane wcześniej organizacje ekologiczne LOP i KME popularyzując wiedzę o przyrodzie i jej ochronie. Wizytówką szkoły była również Zielona Szkoła, która działała do 2008 r w dawnym domu nauczyciela, przyjmując wycieczki z całego województwa.

Placówka istniejąca  od 95 lat jest nierozerwalnie związana z tutejszą ludnością i okolicą. Przez cały czas kolejne pokolenia dbały o jej systematyczny rozwój. Wielu z pracujących w niej nauczycieli wywodzi się i jest związana z tymi okolicami,  przykładem takiej osoby jest była pani Dyrektor Barbara Kreto.

Wielu absolwentów, którzy wyrośli w tej szkole, znajduje swoje miejsce w świecie, kształcąc się, pracując i realizują swoje najambitniejsze plany.

Szkoła ciągle się rozwija i wzbogaca swoją ofertę edukacyjną. Pracują w niej wspaniali nauczyciele, którzy nie szczędzą sił i czasu dla swoich uczniów. Systematycznie wzbogacana jest baza dydaktyczna. Uczniowie wychowywani są i kształceni zgodnie z przyjętymi najwyższymi standardami. Korzystają z najnowszych technologii i zdobyczy nauki nie zapominając przy tym o swoim środowisku, jego kulturze, historii, o ochronie przyrody.

Placówka nasza otoczona jest wieloma życzliwymi osobami, instytucjami, które ciągle ją wspomagają. Do grona tych osób należą przede wszystkim rodzice i społeczność lokalna, na których to zawsze można liczyć. Utrzymujemy stałe przyjacielskie kontakty z okolicznymi placówkami oświatowymi, dokonując wymiany kulturalnej i sportowej. Ogromną rolę w rozwoju i prawidłowym funkcjonowaniu szkoły ma jej organ założycielski czyli, Urząd Gminy w Józefowie nad Wisłą. Współpracujemy również z takimi instytucjami jak:

  •    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie,
  •   Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim,
  •   Zarząd Kazimierskiego Parku Krajobrazowego,
  • Wojewódzki Zespół ds. Szkół Promujących Zdrowie

 

II  Dyrektorzy szkoły

 
Lata Imię i nazwisko
1922- 1926 Władysław Góralski
1926 – 1929  Władysław Wróblewski
1929 – 1963 Władysław Góralski
1963- 1974 Jan Zarębski
1974-1976 Ryszard Giezek
1976- 1987 Jan Zarębski
1987- 1993 Janusz Goliszek
1993-2008 Barbara Kreto
2008-2014 Katarzyna Piłat
2014 – Mieczysław Muszkiewcz

 

 

III  Ważniejsze wydarzenia z rozwoju Szkoły Podstawowej w Chruślinie

 Rok  Wydarzenie /stopień organizacyjny /nazwa placówki
1916 Powstanie szkoły w Chruślinie (jednoklasowa szkoła z czterema oddziałami).
1918 Półroczna przerwa w działalności szkoły.
1922- 1926

1929-1963

 Okresy pełnienia funkcji kierownika szkoły przez p. Władysława Góralskiego
1926-1929 Powołanie na Kierownika Władysława Wróblewskiego
1923 Powołanie II -klasowej Szkoły Powszechnej.
1925 Powołanie III -klasowej Szkoły Powszechnej.
1926 IV- klasowa Publiczna Szkoła Powszechna.
1926 Budowa budynku drewnianego szkoły.
1927 Oddanie do użytku trzeciej sali lekcyjnej.
1929 Zorganizowanie przy szkole pracowni przyrodniczej.
1932 Reorganizacja szkoły do II-go stopnia.
1938 Reorganizowanie szkoły do III- go stopnia.
1948 Zmiana nazwy szkoły na „Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego”.
1954 Rozbudowa budynku głównego  o czwartą salę lekcyjną.
1956-64 Powstanie i funkcjonowanie punktu filialnego w Chruślankach Mazanowskich.
1963-1974

1976 – 1987

Okresy pełnienia funkcji  kierownika szkoły przez p. Jana Zarębskiego.
1966-68 Budowa nowego budynku szkolnego.
1968 Oficjalne oddanie do użytku nowego budynku szkolnego- przenosiny.
1966 Powstanie przedszkola wiejskiego prowadzonego przez TPD
1973 Przekształcenie organizacyjne placówki  powstaje Zbiorcza Szkoła Podstawowa w Chruślinie
1973 Powstanie filii w Niesiołowicach.
1974 –76 Powołanie na dyrektora szkoły Ryszarda Giezka.
1987 Powołanie na stanowisko dyrektora szkoły pana Janusza Goliszka.
1992 Wpis do rejestru Zdrowych Szkół
1992 Wydanie pierwszego numeru gazetki szkolnej „Szkolne Echo”- forma ścienna
1993 Powołanie na dyrektora szkoły p. Barbarę Kreto.
1993 Zmiana nazwy szkolnej gazetki na „Szkolny Poślizg”- periodyk
1994 I miejsce w ogólnopolskim konkursie Ligi Ochrony Przyrody
  1999   Reforma Oświaty (reorganizacja szkoły) – Powołanie Szkoły Podstawowej Sześcioklasowej .
1999 Powstanie szkolnej pracowni komputerowej.
2003 Uzyskanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.
2004 Uruchomienie szkolnej strony internetowej.
2008 Powierzenie obowiązków dyrektora szkoły p. Katarzynie Piłat
2009 Powołanie na stanowisko dyrektora szkoły p. Katarzynę Piłat
2009 Remont elewacji szkoły i parkingu szkolnego
2010 Urządzenie kącika zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”
2011 Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”
2013 Powstanie przedszkola „Wesoła Akademia Przedszkolaka” w ramach projektu  współfinansowanego przez Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Społecznego.
2014 Powołanie na stanowisko dyrektora szkoły p. Mieczysława Muszkiewicza
2014 Budowa i uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego.
2015-2016  Rewitalizacja placu szkolnego
2015 Zakończenie projektu „Wesoła Akademia Przedszkolaka” przekształcenie przedszkola WAP w oddział przedszkolny.
2015 Nadanie szkole imienia  Powstańców Styczniowych
2016 Obchody Jubileuszu 100- lecia szkoły,

Nadanie sztandaru szkole

2017 Reforma Oświaty – Powołanie Szkoły Podstawowej Ośmioklasowej
2021 Wdrożenie dziennika elektronicznego
 2020/2021/2022 Reorganizacja pracy szkoły – czasowe zawieszenia pracy szkoły (nauczanie na odległość)
2023 Remont placu zabaw i boiska szkolnego

 

 

Wykaz nauczycieli szkoły od 1916 roku

Lp. Imię i nazwisko
1 Filipowicz
2 Olga Zub
3  Józef Morawski
4 Fabian Samsunowski
5 Władysław Góralski
6 Mikołaj Gembatnik
7 Maria Kreczyńska
8 Roch Kochański
9 Kazimerz Kiszka
10 Irena Rychter
11 Zofia Skulska
12 Władysław Wróblewski
13 Jan Wydra
14 Jan Wawer
15 Leokadia Duma
16 Antonina Sitan
17 Władysław Cichocki
18 Leokadia Cichocka
19 Cecylia Jarmakowicz
20 Helena Miakisz
21 Józef Kwiatek
22 Maria Kobylińska
23 Tadeusz Kobyliński
24 Melania Biernat
25 Bogumiła Góralska
26 Marian Biernat
27 Teresa Szwed
28 Jan Osiak
29 Pelagia Cywińska
30 Irena Solis
31 Marian Grzegorczyk
32 Stanisława Skowron
33 Marek Rządkowski
34 Tadeusz Żaba
35 Daniela Podgórska
36 Anna Wyka
37 Kazimierz Cieślik
38 Janina Dąbrowska
39 Krystyna Iskra
40 Jan Zarębski
41 Helena Turska
42 Jadwiga Całka
43 Barbara Gymborowska
44 Stanisława Widz
45 Krystyna Siudym
46 Julia Tutka
47 Urszula Oleszczuk
48 Bogumiła Cywińska
49 Barbara Stępień
50 Jadwiga Olborska
51 Michalina Zarębska
52 Ryszard Giezek
53 Barbara Szwed
54 Krystyna Kolasińska
55 Bogumiła Kozieja
56 Krystyna Kruk
57 Helena Wołos
58 Barbara Kreto
59 Krzysztof Dzięsław
60 Janina Bocian
61 Ewa Muszkiewicz
62 Janusz Goliszek
63 Lucyna Jaskowska
64 Mieczysław Muszkiewicz
65 Wiesław Kruk
66 Zofia Siudym
67 Szczepan Ambrożkiewicz
68 Anna Kwietniewska
69 Joanna Mróz
70 Katarzyna Żuk
71 Paweł Lipiński
72 Ewa Kułaga
73 Katarzyna Piłat
74 Dorota Dąbek
75 Waldemar Jakubowski
76 Jolanta Jurak
77 Dorota Knap
78 Agnieszka Mazur 
79 Jadwiga Trynkiewicz 
80 Joanna Błaszczykowska
81 Katarzyna Kamińska/Czuba
82 Antoni Pielaszkiewicz
83 Jarosław Bryndza
84 Anna Mikos
85 Ewa Wójcik
86 Anna Górczyńska
87 Ks. Rzyszard Rak
88 Grzegorz Surowiec
89 Mariola Lebioda
90 Kalinowska Aneta
91 Agata Chosia
92 Wójtowicz Edyta
93 Kopeć Sławomir
94 Sokołowska Ewa
95 Beata Michalec
96 Beata Kozioł
97 Joanna Kasza
98 Ewa Maj
99 Bogumiła Domańska
100 Justyna Kamela
101 Małgorzata Denkiewicz
102 Beata Kosmowska
103 Anna Młynik 
104 Marzenna  Merwa
105 Małgorzata Nowak
106 Agnieszka Koza
107 Aldona Uzarek
108 Agnieszka Wojtak
109 Ilona Iskra/Bolforska
110 Katarzyna Surma
111 Jakub Tarnawski
112 Katarzyna Maciąg
113 Izabela Pawlukiewicz
114 Elżbieta Kępowicz
115 Małgorzata Przywara
116 Agnieszka Iracka
117 Piotr Wrona
118 Henryk Lankamer
119 Małgorzata Szymczyk
120 Justyna Stadnik
121 Magdalena Żurawska
122 Jolanta Matyka
123 Maria Jagodzińska
124 Iwona Zarzeczna
125 Jolanta Szczupak
126 Marlena Rączka

Comments are closed.