• 3 maja 2020
  • Możliwość komentowania VIII Tydzień 04-05 do 08-05 została wyłączona

VIII Tydzień 04-05 do 08-05

Klasa V:

 

T: The Crystal Ball Mystery: You are under agrest.

  • Wypisać słownictwo do unitu 7: podręcznik, str. 90.
  • Podręcznik, str. 84:

– ćwicz. 1, 2, 4

  • Podręcznik, str. 85:

– Przepisać gramatykę o czasownikach nieregularnych.

– Tabelę z czasownikami nieregularnymi wkleić do zeszytu.

– ćwicz. 5, 6, 7, 8.

 

 

 

Forma podstawowa Past simple Past participle Tłumaczenie
be was(were) been być
become became become zostawać
begin began begun zaczynać sić, rozpocząć
bite bit bitten gryźć, kąsać, przygryzać, nadgryzać, odgryzać
bleed bled bled krwawić, ulatniać się (o gazie)
blow blew blown dmuchać, dąć, wiać, wysiąkać nos, rozkwitać
break broke broken tłuc, łamać, pogruchotać, zepsuć się
breed bred bred hodować
bring brought brought przynosić, przywozić, przyprowadzać, sprowadzać, nanieść, zmusić się
build built built budować
burn burnt butnt palić, parzyć, podpalać, spalać się
burst burst burst rozrywać, rozsadzać, pękać, wybuchać
buy bought bought kupować, nabywać
catch caught caught łapać, złapać, chwycić, złowić
choose chose chosen wybierać, typować
come came come przychodzić, przyjeżdżać, przybywać, nadciągać
cost cost cost kosztować
cut cut cut kroić, ciąć
drive drove driven kierować
eat ate eaten jeść
fall fell fallen upaść, spadać
feed fed fed karmić, żywić
feel felt felt czuć
fight fought fought walczyć
find found found znaleźć
fly flew flown latać
forecast forecast forecast zapowiadać, przepowiadać
forget forgot forgotten zapominać, zapomnieć
forgive forgave forgiven wybaczać
get got got (US gotten) dostać
give gave given dawać
go went gone iść
grow grew grown rosnąć
have had had mieć
hear heard heard słyszeć
hit hit hit uderzyć, uderzać
hold held held trzymać
hurt hurt hurt ranić
keep kept kept trzymać, zachować
know knew known wiedzieć
lay laid laid kłaść
learn learnt learnt uczyć się
leave left left zostawiać, wychodzić
lend lent lent pożyczać
let let let pozwolić
lie lay lain leżeć
light lit lit oświetlać, zapalać
lose lost lost gubić
make made made robić
mean meant meant znaczyć, oznaczać
meet met met spotkać
mistake mistook mistaken pomylić
pay paid paid płacić
put put put kłaść
read read read czytać
ride rode ridden jeździć (np. konno)
ring rang rung dzwonić
rise rose risen rosnąć, wzrastać
run ran run biec
see saw seen widzieć
seek sought sought szukać
sell sold sold sprzedawać
send sent sent wysyłać
shoot shot shot strzelać
show showed shown pokazywać
shut shut shut zamykać
sing sang sung śpiewać
sit sat sat siadać, siedzieć
sleep slept slept spać
smell smelt smelt pachnieć
speak spoke spoken mówić
spend spent spent spędzać, wydawać
stand stood stood stać
steal stole stolen kraść
swim swam swum pływać
take took taken brać
teach taught taught nauczać
tell told told opowiadać
think thought thought myśleć
throw threw thrown rzucać
wake woke woken budzić się
wear wore worn nosić, mieć na sobie
win won won wygrać
write wrote written pisać

 

  • Zeszyt ćwiczeń, str. 82:

– ćwicz. 1, 2, 3.

  • Zeszyt ćwiczeń, str. 83:

– ćwicz. 4, 5, 6, 7 ( dla chętnych).


Comments are closed.