• 24 maja 2020
  • Możliwość komentowania XI Tydzień 25-05 do 29-05 została wyłączona

XI Tydzień 25-05 do 29-05

Klasa 6

Temat: Jak napisać list oficjalny? (poniedziałek, wtorek)

zapoznaj się z wiadomościami na stronie 299 w podręczniku,

– zapisz do zeszytu notatkę:

List oficjalny – skierowany jest do osoby publicznej, urzędu czy organizacji. Ma charakter prośby lub podziękowania.

Elementy listu oficjalnego:

– miejscowość i data (prawy górny róg),

– imię, nazwisko i adres nadawcy (lewy górny róg),

zwrot do adresata, jego imię i nazwisko oraz pełniona funkcja,

– powitalny zwrot grzecznościowy,

– wstęp (przedstawienie sprawy),

rozwinięcie (uzasadnienie, argumenty),

zakończenie ( prośba o pozytywne rozpatrzenie sprawy),

pożegnalny zwrot grzecznościowy,

– podpis.

– przeczytaj i przeanalizuj przykładowy list oficjalny w podręczniku na str. 300, zwróć uwagę na rozmieszczenie poszczególnych elementów,

– zrób pisemnie w zeszycie zad. 1 str. 300,

– wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćwicz. 1 i 2 na str. 142 oraz 4 na stronie 144. Zdjęcie tych zadań prześlij do sprawdzenia do środy (27 maja) wieczorem.


Temat: Jak kulturalnie się porozumiewać? (środa)

– przeczytaj wiadomości w podręczniku na str. 302 – 304,

– wykonaj w zeszycie zad. 2 i 3 str. 304.


Temat: Co już wiemy o głoskach, literach i sylabach? (czwartek, piątek)

– zapoznaj się z „Przypomnieniem wiadomości” w podręczniku na str. 305 i 306,

– zapisz w zeszycie wyjaśnienie terminów: głoska, litera, sylaba;

podziel wyrazy na głoski, litery i sylaby : szkoła, domeczek, szalik, chrzęst, ciocia, igiełki. Pamiętaj, że przy dzieleniu na głoski, „i” rozpisujemy jako oddzielną głoskę, gdy jest na początku lub na końcu wyrazu lub przed spółgłoską. Nie rozpisujemy, jeśli występuje przed samogłoską. Wzór: ciasteczko, ci-a-s-t-e-cz-k-o (8 głosek), c-i-a-s-t-e-c-z-k-o (10 liter), cias-tecz-ko (3 sylaby),

– wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćwicz. 2 str. 63.


Comments are closed.