• 16 kwietnia 2020
 • Możliwość komentowania V Tydzień 15-04 do 17-04 została wyłączona

V Tydzień 15-04 do 17-04

Klasa VIII:

Temat: Skills checkpoints 6.

 • Podręcznik, ćwicz. C, D, str. 98.
 • Podręcznik, ćwicz. E, F, str.99, ćwicz. F- dla chętnych.
 • Zeszyt ćwiczeń, ćwicz, A, B, C, D, E, str. 72, 73.
 • Przypomnienie wiadomości o stronie biernej (często zdania tego typu są na egzaminach)- można skopiować lub przepisać do zeszytu.

Strona bierna – passive voice

Strony biernej używamy, gdy skupiamy się na czynności zamiast na jej wykonawcy. Istnieje kilka powodów, dla których użycie strony biernej zamiast strony czynnej jest preferowane.

 

 • Strony biernej użyjemy gdy chcemy zdecydowanie zaakcentować czynność.

 

New erfo are being erfo.     – Budowane są nowe statki.

Interesuje nas fakt, że powstają nowe statki. Często spotykamy taką konstrukcję w nagłówkach gazet. A klasyczna strona czynna będzie wyglądała tak:

The shipyard is building er erfo.     – Stocznia buduje nowe statki.

 

 • Strony biernej możemy użyć gdy sprawca czynności jest nieznany, nieważny lub z samego kontekstu jesteśmy w stanie wywnioskować kto stoi za całą sytuacją.

 

Sprawca nieznany:

My shop was broken into last erfo!      – Mój sklep został okradziony zeszłej nocy!

Choć bardzo bym chiał, to w tym momencie nie wiem kto okradł mój sklep. Podkreślam fakt samej kradzieży. Jeśli już się dowiem, kto był złodziejem, zapewne użyję strony czynnej i powiem:

This er broke into my shop last erfo!     – Ten facet włamał się zeszłej nocy do mojego sklepu!

 

Sprawca nieważny:

The cows are milked erfo er.     – Krowy są dojone każdego dnia.

Nie jest ważne kto je doi. Ważne, że są dojone każdego dnia. Skupiamy uwagę na czynności. A jeśli określimy osobę lub maszynę, która wykonuje tą czynność, otrzymamy zdanie w stronie czynnej:

Ms Graham milks the cows erfo er.     – Pani Graham doi krowy każdego dnia.

 

Sprawca oczywisty:

Litter was transported erf 2 hours ago.     – Śmieci wywieziono 2 godziny temu.

Wiadomo kto wywozi śmieci. Nie musimy w tym przypadku podawać osoby czy też nazwy firmy wywożącej śmieci. Podkreślamy fakt, że śmieci zostały wywiezione. Możemy, oczywiście, takie zdanie wyrazić używając strony czynnej:

The erforme company transported litter erf 2 hours ago.     – Firma sprzątająca wywiozła śmieci dwie godziny temu.

 

 • strony biernej używa się często gdy informujemy o czymś niemiłym, a nie chcemy tak do końca przyznać się do winy. Często z tego zabiegu korzystają politycy.

 

The law on social housing was adopted with delay.     – Ustawa o mieszkaniach socjalnych została przyjęta z opóźnieniem.

We adopted the law on social housing with delay.     – (My) Przyjęliśmy ustawę o mieszkaniach socjalnych z opóźnieniem.

 

TWORZENIE STRONY BIERNEJ

Strona bierna w języku angielskim składa się z dwóch elementów:
odpowiedniej formy czasownika to be + imiesłowu czasu przeszłego (past participle). Mogą to być formy czasownika regularne ( cook- cooked) lub nieregularne ( write- written).

Zdanie twierdzące Zdanie przeczące Zdanie pytające Zdanie pytające z przeczeniem
The house was erfo e 1899. The house wasn’t erfo e 1899. Was the house erfo e 1899? Wasn’t the house erfo e 1899?
These erfo were erfo e 1899. These erfo weren’t erfo e 1899. Were these erfo erfo e 1899? Weren’t these erfo erfo e 1899?
CZASOWNIK TO CLEAN W STRONIE BIERNEJ
Podmiot + odmieniony czasownik to be + imiesłów czasu przeszłego (past participle) + pozostała część zdania
Present simple
The house is cleaned erfo er.
Present continuous
The house is being cleaned at the moment.
Simple past
The house was cleaned yesterday.
Past continuous
The house was being cleaned last week.
Present perfect
The house has/ have been cleaned erfo you left.
Past perfect
The house had been cleaned before they arrived.
Czas przyszły prosty
The house will be cleaned next week.
Czas przyszły ciągły
The house will be being cleaned tomorrow.
if they had visitors.
Czasowniki modalne: erfo had been dirty.
The house must be cleaned before we arrive.

 

Schemat tworzenia zdań w stronie biernej
Czas Struktura Przykład Tłumaczenie
Present Simple am/are/is + …ed Champagne is made e France. Szampan jest robiony we Francji.
Present Continuous am/are/is being + …ed The building is being redecorated now. Budynek jest teraz remontowany.
Present Perfect have/er been + …ed The floor er erf been cleaned. Podłoga właśnie została umyta.
Present Perfect Continuous have/er been being + …ed The conference room er been being tidied erfo 9.00. Sala konferencyjna jest sprzątana od 9.00.
Past Simple was/were + …ed Hamlet was written by Shakespeare. Hamlet został napisany przez Szekspira.
Past Continuous was/were being + …ed We were being taught how to use the er software. Byliśmy uczeni, jak używać nowego oprogramowania.
Past Perfect had been + ..ed The erfo of the game had been explained before. Zasady gry zostały wyjaśnione wcześniej.
Past Perfect Continuous had been being + …ed We had been being instructed for two hours before you came. Instruowano nas od dwóch godzin, zanim przyszliście.
Future Simple will be + …ed A decision will be made soon. Decyzja wkrótce zostanie podjęta.
Future Continuous will be being + …ed The film will be being erfor between 8.00 and 9.00. Film będzie puszczany pomiędzy 8.00 a 9.00.
Future Perfect will have been + …ed The report will have been sent by tomorrow. Raport zostanie wysłany do jutra.
Future Perfect Continuous will have been being + …ed By the end of the month the play will have been being erformer for two years. Pod koniec miesiąca miną dwa lata, od czasu jak ta sztuka jest wystawiana.
 • Proszę te zdania przekształcić na stronę bierną- w zeszycie.

Present Simple:

 1. They make shoes in this factory. ………………………………………………………………………………….
 2. They produce very expensive cars. ………………………………………………………………………………
 3. Our teacher gives easy homework. ……………………………………………………………………………..
 4. Andy draws beautiful pictures. …………………………………………………………………………………….
 5. Daisy waters the flowers every day. ……………………………………………………………………………

Past Simple:

 1. Somebody stole my car. ………………………………………………………………………………..
 2. I broke my new phone. ………………………………………………………………………………….
 3. He lost his wallet. ………………………………………………………………………………………….
 4. I fed my cat in the morning. ………………………………………………………………………….
 5. J. K. Rowling wrote Harry Potter stories. ………………………………………………………

Present Perfect:

 1. Someone has found my phone. ……………………………………………………………………….
 2. She has written five letters. …………………………………………………………………………….
 3. We have eaten two pizzas. ……………………………………………………………………………..
 4. He has bought a new car. ……………………………………………………………………………….
 5. They have made 3 exercises. …………………………..……………………………………………..
 • Short testy do unitu 6 w załączniku- do oceny!

Short test Unit 6 klasa VIII


Comments are closed.