• 31 maja 2020
  • Możliwość komentowania XII Tydzień 01-06 do 05-06 została wyłączona

XII Tydzień 01-06 do 05-06

02.06.20r.

Temat: Proces dysocjacji jonowej zasad.

  • Zapisz do zeszytu notatkę:

Zasady są te wodorotlenki, które rozpuszczają się w wodzie /patrz tabela rozpuszczalności/.

W roztworze wodnym, czyli rozpuszczone w wodzie, ulegają procesowi DYSOCJACJI JONOWEJ. Jest to rozpad cząsteczek na jony dodatnie (kationy metalu) i jony ujemne (aniony wodorotlenkowe).

H2O

KOH → K+  + OH

Nad strzałką w równaniu reakcji pojawia się H2O, oznacza to, że proces dysocjacji przebiega pod wpływem wody.

  • Przeczytaj temat w podręczniku na stronie 222
  • zapoznaj się z informacjami na stronie

https://epodreczniki.pl/a/dysocjacja-elektrolityczna-wodorotlenkow/D1K8v6zDd

  • Zadanie 1. Zapisz wg schematu podanego w dzisiejszej notatce równania dysocjacji jonowej podanych zasad, pamiętając o korzystaniu z tabeli rozpuszczalności

NaOH, Ba(OH)2, LiOH, Cs(OH)2

  • Zadanie 2. Zapisz ze str. 223 równanie reakcji zasady amonowej
  • Te dwa zadania prześlij do 2 czerwca 2020r. jako potwierdzenie aktywności na lekcji.

 


04.06.20r.

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu „Tlenki i wodorotlenki”.

Przeczytaj wiadomości z podręcznika na stronie 225 i sprawdź w swoich notatkach w zeszycie, czy masz zapisane podane wiadomości, jeśli nie to zapisz je pod dzisiejszym tematem. Wykonaj zadania podsumowujące w zeszycie ćwiczeń na stronie 121 i 122. Z dzisiejszej lekcji nie przesyłaj notatek.


Comments are closed.